Hvorfor er Viken bra for deg?

Viken ser dagens lys fra 1.jan 2020. Et nytt fylke bestående av Østfold, Akershus og Buskerud. Landets største med 1,2 mill innbyggere, dobbelt så stort som Oslo i folketall, og det 6. største fylket i størrelse geografisk. Som kommende Viken-innbyggere er det viktig å se og ikke minst, ta i bruk mulighetene det nye fylket gir oss. Som Høyres kandidat til høstens fylkestingsvalg vil jeg kjempe for at befolkningen får gode tjenester og de beste å mulighetene for fremtiden. La meg nevne noe av det vi vil gjøre:

Styrke yrkesfagene og fagskolene

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. For å få til dette må vi ha yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge sammen med yrket elevene utdanner seg til. Viken Høyre vil satse på å etablere nye læreplasser og øke inntaket av lærlinger i fylkeskommunens egen organisasjon. Vi vil jobbe for at utstyrsparken på yrkesfaglige utdanningsprogram oppdateres slik at opplæringen blir relevant for arbeidslivet og elevene, og vi vil vurdere kompensasjonsordninger til bedrifter som gjør utstyrsparken tilgjengelig for elever. Viken Høyre vil satse på at tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæring viderefører fagkunnskap og sikrer rekruttering til små håndverksfag for å ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker. Vi skal jobbe for at fagskolene har en sentral plass i den regionale kompetanseplanleggingen og vi vil styrke og fremheve fagskolen som leverandør av relevant høyere yrkesfaglig utdanning.

Satse på unge talenter

Å ha mulighet til å delta i kulturopplevelser utvikler oss som mennesker: Det skaper identitet og tilhørighet og er en viktig forutsetning for ytringsfrihet. I et fylke som Viken, som kjennetegnes av viktige tradisjoner innenfor eksisterende kulturuttrykk og stor tilflytting som skaper behov for lokal integrering, blir det svært viktig å legge til rette for utvikling av kulturlivet. Viken Høyre vil derfor være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i hele fylket og bidra til at både profesjonelle og frivillige aktører får gode rammevilkår for å videreutvikle et fritt kulturliv. Vi vil gjøre satsingen på unge talenter innen musikk, UngMusikk, tilgjengelig for ungdom i hele Viken. Sammen med gode kår for Vestregionens ungdomssymfonikere, Opera Østfold, Oscarsborgoperaen, Kongsberg Jazzfestival, Glogerfestspillene og Det Norske Blåseensemble, vil dette utgjøre en viktig styrkning av musikk som kulturnæring i Viken og bli tilgjengelig for et større publikum. Viken Høyre vil opprette Talent Viken, en stipendordning for unge og lovende talenter innen musikk, dans, litteratur, billedkunst og scenekunst og vi vil støtte arrangementer som bidrar til å styrke studentkulturen.

Norge er i kontinuerlig forandring. Offentlige tjenester må utvikles i takt med at verden rundt utvikler seg. Kommunene har nye og større oppgaver og fylkenes oppgaver kjenner ikke nødvendigvis fylkesgrensene. Viken er ikke bare et nytt fylke. Heller ikke summen av tre gamle fylker. Viken er resultatet av et demokratisk vedtak på Stortinget som har som mål å styrke lokaldemokratiet og bidra til samfunnsutvikling. Det er en dristig og fremtidsrettet prosess som vil flytte makt nærmere der folk bor og bidra til å skape muligheter for fremtiden. Viken Høyre vil ta disse mulighetene sammen med deg!

Roar Lund, 5. kandidat fylkestingsvalget Viken Høyre, og Monica Carmen Gåsvatn;  20. kandidat fylkestingsvalget Viken Høyre.

Kommentarer

kommentarer