Hvor mange leiligheter får de bygge?

En ting er at kommunen ønsker at gateplanet i bygningene i gågata skal brukes til butikkvirksomhet. Men hva med de andre etasjene? Ny eier av ”Holm Olsen-bygget” har søkt om å få bygge leiligheter, men kommunen sier nei.

Holm Olsen-bygget huser i dag Holm Olsen Dametøy i første etasje. I utgangspunktet søkte gårdeier om å få bygge leiligheter i hele 3.etasje og omtrent halve 2.etasje. Nå har de fått inn næringsdrivende med kontorvirksomhet i 2.etasje, men de ønsker fortsatt å bygge om i toppetasjen.

Prosessen har pågått et års tid med kommunikasjon mellom gårdeier og Halden kommune.
I et brev fra kommunen i august 2015 beskrives det hvorfor kommunen ikke kan godkjenne søknaden. Eiendommen i Storgata 14 (Holm Olsen-bygget) er en del av kommuneplanens arealdel 2011-2013 og er avsatt til sentrumsformål. Der står det beskrevet at det maks kan bygges 3 leiligheter.  Vil man bygge mer må man gjennomføre en omfattende og kostbar reguleringsplanprosess.
Etter møtevirksomhet og dialog med kommunen valgte gårdeier å redusere utbyggingen fra 7 til 4 leiligheter.
I søknaden skriver Alfredo Skyrud i AB Arkitekter AS på vegne av gårdeier noe om utleiesituasjonen for lokaler i gågata.
– Storgataområdet i Halden sentrum er et ”vanskelig” marked for utleie til næringsvirksomhet som kontorer og forretning mv. Det er usikkert hvor lenge denne markedssituasjonen vil vare. Tomme forretnings- og kontorlokaler truer også Stortgata 14. Vi ønsker å investere i en fornyelse av bygården.

Gårdeier søker om dispensasjon fra plankravet for å bygge 4 leiligheter i 3.etg. Det betyr at de i praksis vil unngå en omfattende reguleringsplanprosess. Men kommunen sier fortsatt nei med begrunnelsen om at de ønsker at bygget/området må reguleres. Kommunen er også redd for at en dispensasjon fra plankravet vil skape presedens i saken siden flere gårdeiere i gågata-området kan være interessert i å bygge om til leiligheter.

Gårdeier er frustrert over situasjonen.
– Vi har søkt om dispensasjon for å få bygge 4 leiligheter i 3.etg, men kommunen har satt grensen på 3 leiligheter. Vårt eneste ønske er å skape aktivitet i bygget, sier Normann Andreassen i Estar næring as.

I et brev fra AB Arkitekter til Halden kommune i september skriver arkitekten at de ber om en politisk behandling av saken.

Leder i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø, Terje Lie (Høyre), sier at han ikke vet når saken kan komme opp til politisk behandling da administrasjonen må få tid til å forberede saken først. 

Kommentarer

kommentarer