Hva skjer med tirsdags- og torsdagsgruppa?

Når politikerne i Hovedutvalg for Samfunn og Kultur møtes på onsdag får de en sak om fremtiden for tirsdags- og torsdagsgruppa på bordet. Gruppene driftes i dag av kultursektoren i Halden kommune, og Rådmannen ønsker å vurdere hvordan det skal gjøres videre.
Toppbilde: Illustrasjonsfoto

Tirsdags- og torsdagsgruppa i Halden kommune har en lang historie bak seg. Tilbudet har fungert i over 30 år og ble i sin tid opprettet for å sikre brukere med nedsatt funksjonsevne aktiviteter utenfor egen bolig. Særlig var tilbudet for dem som etter HVPU-reformen skulle få en smidig overgang fra institusjon til egen bolig. Nå bor de fleste med nedsatt funksjonsevne i Halden i boliger med døgnbemanning og i sakspapirene pekes det på at det tilbudet muliggjør en aktiv fritid med for eksempel kino, trim eller kafebesøk.

Tirsdagstilbudet beskrives som et aktivitetstilbud for de som ønsker å trene litt og være aktive i skog og mark. På vinteren benyttes gymsalen på Risum ungdomsskole.

Torsdagstilbudet er for dem ”som liker å gjøre noe sammen med andre”. Som eksempler nevnes det forming, bading, bowling og fisketurer.

I tillegg har gruppene felles arrangementer som cafekvelder og nyttårsball.

Saken om tirsdags- og torsdagsgruppa kommer til politikernes behandling på bakgrunn av at kulturadministrasjonen har blitt utfordret til å utrede alternative driftsmodeller av tiltaket. Ressursene som kommunen bruker på tirsdags- og torsdagsgruppa er 0,8 % stilling fra enhet kultur og 10,67% fra enhet helse- og sosial.

Kulturadministrasjonen foreslår å utrede disse alternativene:
– Inngå en dialog med ungdomsrådet for om mulig få ungdommer interessert i å bidra i frivillig arbeid knyttet til denne brukergruppen. Er det f.eks mulig å få til en kafe i regi av Domino? Dette vil kunne bidra til bedre inkludering.

– Frivilligsentralen organiserer i dag noen aktiviteter for noen av de samme brukerne, hva skal til for å systematisere dette samarbeidet? Inngå en dialog med frivilligsentralen om mulige alternativer for aktiviteter.

– Utrede muligheten for et videre samarbeid med kafe Erlandsen – hvilke utfordringer og muligheter gir dette?

– Utrede samhandling mellom dagsentrene og kultur – hvilke tilbud trenger denne gruppen i tillegg til det som allerede finnes?

– Sikre «merkearrangement» som nyttårsball.

Rådmannen har besluttet at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer fra kultur, helse, ungdomsrådet, frivillighetssentralen, rep. fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tillitsvalgte. Det forventes at arbeidet blir sluttført i slutten av november 2016.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer