Hva skjer med Musikk- og Dramalinjen?

Når Halden vgs avdeling Risum skal flyttes til Halden vgs skal  linjetilbudet Musikk og Drama etter planen være med på flytteplasset. Men hva skjer hvis kommunen ikke stiller med øvingslokaler?

I juni gjorde Fylkestinget et vedtak om at Musikk og Drama-linjen i Halden skulle opprettholdes.
– Det forutsettes at Halden kommune stiller sentrumsnære øvingslokaler til disposisjon. Lokalitetene må være tilgjengelig når nybygg for den samlede Halden v.g.s i sentrum er ferdigstilt. Det inngås en langsiktig leieavtale med Halden kommune. Fylkesrådmannen

bes gå i dialog med Halden kommune om lokaler og leieavtale. Alternativt søkes det opprettet et 5 timers valgfag på studiespesialiserende ved Halden v.g.s fra samme tidspunkt i musikk og drama, sto det i vedtaket.

Tiden har gått og kommunen har ingen lokaler som kan brukes som øvingslokaler for elevene. 11.november var det et møte med representanter fra både Halden kommune og Østfold fylkeskommune. Der ga fylkeskommunen uttrykk for at vedtaket er upraktisk siden kommunen ikke selv eier lokaler som kan brukes. Kommunens representanter presiserte at det er viktig for kommunen at det kommer tydelig frem at det er ønskelig å beholde Musikk og Drama som en egen linje ved Halden videregående skole.

Det ble også spurt om arealbehovet vil være annerledes dersom linjen kun blir et valgfag.
– Fylkeskommunen bekrefter at arealbehovet vil være et annet og at nærhet til Porsnes ikke vil være like avgjørende.

I et brev fra Halden kommune til Østfold Fylkeskommune 15.november presiseres det at kommunen har vært i dialog med flere private aktører for å fremskaffe egnede øvingslokaler. Men at dette viser seg vanskelig å gjennomføre siden fylkeskommunen la til grunn i vedtaket at kommunen selv skulle stille med lokaler.
– Det er viktig for kommunen at videre politisk behandling av saken med tydelighet viser at kommunen er opptatt av å beholde programområdene musikk og drama. Videre at kommunen er villig til å gå i forhandlinger med private aktører om lokaler til programfagene, selv om dette er upraktisk. Kommunens hovedfokus er å beholde en sterk videregående skole i Halden, med et variert studietilbud, står det.

Utredningssjef i fylkeskommunen, Egil F. Olsen, sier det arbeides med en sak som skal behandles i fylkestinget i februar basert på fylkestingets vedtak.
Betyr dette at saken må opp til ny behandling på grunn av at kommunen ikke kan stille med egne lokaler?
– Saken skal fremmes i februar uansett hvilke løsninger for lokaler kommunen måtte ha. Jeg kan for øvrig ikke kommentere enkeltheter i en sak som er i arbeid, forklarer han.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer