Høyre gir muligheter for alle barn

Derfor bruker Høyre midler på å gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å gå i barnehage, i skolefritidsordning og delta på sommerferie.

Etter å ha hørt opposisjonen i trontaledebatten kan det virke som Norge er et land der det meste går galt. Ja, Arbeiderpartiet sier at retningen er feil, at Norge kan bedre.

Det riktige er at Arbeiderpartiet kan bedre, for hvilken retning de ønsker å dreie lande mot er uklart, og det er en risikofylt vei de legger ut på.

Møter en reform den minste motstand bakker Arbeiderpartiet ut. Vi er helt nødt til å omstille for nå klimamålene og ha bærekraftige velferdstjenester. Vi vil advare mot å gamble med et næringsliv med investeringslyst, en historisk lav arbeidsledighet, historisk lave ventelister til sykehusbehandling, historisk satsing på samferdsel og klimavennlig transport. 96.000 flere mennesker har fått jobb de to siste årene.

FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling (SDSN) gir ut en årlige rapport som rangerer verdens lykkeligste land. De seks faktorene som kåringen baseres på er forventet levealder, frihet, generøsitet, samfunnsstøtte, bruttonasjonalprodukt per innbygger, og nivå av korrupsjon blant myndigheter og i næringslivet. Norge toppet denne listen. Denne listen støtter ikke opp om fortellingen til opposisjonen. Ungdataundersøkelser viser at norsk ungdom er godt fornøyd med livet og trives. Norge er et av verdens beste land å vokse opp i.

Vi har likevel utfordringer som skal løses. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnefattigdom er økende, særlig i større byer. Innvandrerfamilier er overrepresentert i denne statistikken. Høyre vil at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene som alle andre. Arbeid og utdanning gir den beste mulighet til å komme ut av fattigdom. Derfor har vi satt i gang en inkluderingsdugnad for å gi nyankomne bedre mulighet til å delta i arbeidslivet.

Derfor vil vi innføre ordning med gratis aktivitetstilbud og etablere et fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år. Derfor satser vi sterk på kvalitet i skolen og i barnehagen, derfor har vi innført mastergradsutdanning for lærere og gitt videreutdanningstilbud. Derfor bruker vi midler på å gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å gå i barnehage, i skolefritidsordning og delta på sommerferie. Derfor har vi hevet barnetrygden og styrket familieverntjenesten.

Av: Tage Pettersen og Monica Carmen Gåsvatn, stortingsrepresentanter for Høyre fra Østfold

 

Kommentarer

kommentarer