– Haldenserne fortjener at byen åpner seg mot Iddefjorden

Norske Helsehus er klare til å utvikle området på Tyska og Hollenderen med leiligheter og alt som hører til. De har sendt et interessant høringsvar til Halden kommune på Sentrumsplanen.
Toppbilde: ILLUSTRASJON: Ola Roald AS

– Vi ser at sentrumsplanen vil bidra til å løfte frem en smart og bærekraftig byutvikling for Halden og vil derfor gi vårt innspill som en samfunnsengasjert eiendomsutvikler.  Dette blir en bedre og mer engasjert prosess dersom flere borgere deltar i debatten, sier Tore Borthen som er administrende direktør i Norske Helsehus.
Vi gjengir høringsuttalelsen i sin helhet:

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet og fremmet av Norske Helsehus AS (NHH) og vårt datterselskap Fredrikshald Brygge AS.

NHH har inngått avtale med Halden Byutvikling AS om å kjøpe hoveddelen av området på Tyska og Hollender. Disse områdene var regulert til boligformål på avtaleinngåelsestidspunktet våren 2013. NHH har lagt ned betydelige ressurser, ca. 14 mill. kroner, i prosjektet for uvikle og bygge en smart og bærekraftig bydel. Vi planla opprinnelig byggestart i 2015, men dette er nå utsatt på grunn av at Jernbaneverket har kommet med innsigelser til regulering av disse områdene i ettertid. Jernbaneverket (nå BaneNOR) ønsker å båndlegge områdene for jernbanebruk.

Generelt

Sentrumsplanen «… skal strebe etter å bygge opp under bysentrums attraktivitet og evne til å tiltrekke seg og ta imot en voksende befolkning, samt støtte opp om næringslivets vekstbehov.» (Sentrumsplan for Halden 2017-2029 «Sentrumsplanen» s. 5).

NHH støtter målsetningen, og som profesjonell eiendomsutvikler/forvalter så finner vi veldig mange riktige visjoner i sentrumsplanen som bygger opp under ønsket om en fremtidsrettet byutvikling med gode muligheter spesielt for vårt område. Vi mener også at våre planer for Tyska og Hollenderen vil bidra til dette formålet. I Sentrumsplanen står det videre (s.15) «Tendensen er at botilbudet i sentrum går i retning av flere og små og mellomstore leiligheter som retter seg til et voksent marked. …… Gjennom planarbeidet har en derfor lagt vekt på at botilbudet må ha flere leiligheter for alle grupper, men samtidig skal viktige funksjoner som barnehage og skole, samt aktivitetstilbud være gode og varierte i sentrum.»

Våre planer for Tyska og Hollenderen ivaretar dette. Planene legger opp til en smart og bærekraftig bydel med utemiljø som vil gi godt med rom til både det private og offentlige. Fredrikshald Brygge planlegges med alle typer boliger; små enheter, familievennlige bosteder og større leiligheter med godt med plass. De ulike boenhetene vil fokusere på ulike målgrupper og tilrettelegges for optimale boforhold. Både for studenter, barnefamilier og godt voksne. Fredrikshald Brygge skal være et trygt sted å bo for alle. Her bor ulike aldersgrupper side om side og skaper et unikt bomiljø. Barna kan ferdes i et bilfritt område, det er kort vei til aktiviteter og leilighetene får moderne løsninger på teknologi og miljø. Det er nærhet til sjøen som vil ivareta Haldens ønske om at «… det er svært viktig at kontakten mot Iddefjorden blir ivaretatt på en god måte.» (Sentrumsplanen s. 40)

Sentrumsplanen beskriver viktigheten av grønne og blå strukturer. «Etablering av boligområder rundt bykjernen har medført at sentrums kontakt med skogen og landbruksområdene rundt byen har blitt redusert.» (Sentrumsplanen s. 39) Derfor er det desto viktigere å beholde Haldens meget gode blå strukturer. Den viktigste er Tista, men med en god utvikling av Tyska og Hollenderen vil det være mulig å styrke Haldens posisjon både med en blå struktur, strandsonen, og en grønn struktur, i forlengelse av Rødsparken ned til fjorden.

Med fare for å virke pompøs, så har noen av de mest attraktive byene i verden vann som kommer inn i sentrum og som tas i bruk av innbyggerne. San Francisco har sitt havneområde, og Sydney ligger tilbaketrukket, som Halden, fra havet og har gjort sin nærhet til sjøen til en av sine viktigste attributter. I vår del av verden har både Stockholm og København integrert vannveiene i sin byplanlegging. Sentrumsplanen legger opp til noe tilsvarende, og det er positivt. Konsekvensutredningen i Sentrumsplanen påpeker også at det er «Liten/mindre vesentlige konsekvenser» av å utvikle området Tyska og Hollenderen. (Sentrumsplanen – konsekvensutredning, figur s. 5.) Alt ligger til rette for at Halden Kommune kan få et meget attraktivt område som vil bygge opp under bysentrums attraktivitet og evne til å tiltrekke seg og ta imot en voksende befolkning.


Jernbaneverkets Innsigelser mot Sentrumsplanen

Jernbaneverket (BaneNOR) har kommet med innsigelser til reguleringsplanen. De har ennå ikke bestemt hvordan InterCity (IC) fra Halden til Hamar skal gjennomføres. Frem til dette avgjøres ønsker de å båndlegge store deler av Tyska og Hollenderen for en mulig jernbanefremføring. Denne usikkerheten gjør det svært vanskelig å holde fremdrift på utviklingen av Tyska og Hollenderen.

I «InterCity-prosjektet Haug–Fredrikstad–Sarpsborg–Halden, Forstudierapport Haug– Halden av 29. april 2016» (Forstudierapporten) legges det opp til fire forskjellige alternativer for fremføring av jernbane til dagens jernbanestasjon (KVU/1b, 1a, 4a og 4b). Tre av disse vil gå i strandsonen. Det er disse tre alternativene som vil muliggjøre høyhastighets kjøring som IC forutsetter. Det er også disse tre alternativene som, med en 30 meter sikringssone (Sentrumsplanens bestemmelser § 1.7 jfr PBL. § 11-8 b), vil gjøre det svært vanskelig å utvikle restområdet til Tyska og Hollenderen. Halden vil også bli avskåret fra tilgang til sjøen på vestsiden av Tista.

Jernbaneverket har tatt som en forutsetning at stasjonen skal ligge der den ligger i dag. Alternative løsninger er forkastet i Forstudierapporten uten nærmere utredning:

12.7.7 Halden stasjon

På bakgrunn av utfordringer med å oppgradere Halden stasjon har det vært vurdert alternative grep som har hatt til felles at stasjonen flyttes fra nåværende plassering. Det er bl.a. vurdert mer tverrstilte løsninger for stasjonen i og langs havnefronten samt tverrstilte og høyere beliggende løsninger i østre randsone av sentrum.

Slike løsninger er vurdert å ligge utenfor fastlagt konsept i KVU og er i derfor forkastet uten nærmere utredning/vurdering.
Forstudierapporten s. 164

Jernbanestasjonen ligger utenfor det området hvor vi har en avtale med Halden Byutvikling, men stasjonens plassering er premissen for utredningene til Jernbaneverket. Vi ser at plasseringen uansett vil by på utfordringer for å tilfredsstille flomkravene i Sentrumsplanen med dagens fredete jernbanestasjon. Sporene må heves fra kote 1,3 til 2,76. Dessuten, de øvrige kravene til jernbanestasjonen, minimum 4 spor på stasjonen, plass til tog i 350 meters lengde samt kjørehastigheter på 100 km/t vil gjøre strandsonen i Halden veldig mye mindre attraktiv. Vi kjenner ikke til hvilke løsninger som er tilgjengelig dersom premissen om plassering av jernbanestasjonen endres.

I ROS-analyse side 11 står det: «Sannsynligheten for en større jernbaneulykke inntreffer i kommunen vurderes som lite sannsynlig.» ROS-analysen er fra 21. januar 2015. Helt uproblematisk er ikke dette. I «Huvudrapport Oslo–Göteborg, Utvikling av jernbanen i Korridoren, Et sammarbete mellan Trafikverket Jernbaneverket» fremgår det på side 5:

Hjälplok Tistedalsbakken och Brynsbakken

Hjälplok är utpekad som en kortsiktig lösning för att ha möjlighet att köra tyngre tåg i de branta stigningarna på norsk sida. Hjälploken behöver kopplas på tågseten, vilket är tids‐ och kapacitetskrävande och påverkar framförallt sträckan mellan Halden och Aspedammen.

Og senere i samme rapport slås det fast (side 57, vår utheving):

5.2.1 Hjelpelok Tistedalsbakken og Brynsbakken

Bruk av hjelpelok eller deling av godstog er de eneste løsningene på kort sikt dersom det skal kjøres lange godstog over Østfoldbanen mellom Oslo og Göteborg. Begge deler medfører et tidstap for godstogene samt redusert kapasitet, og bruk av hjelpelok vil alltid innebære en risiko for avsporing særlig ved skyving av lange og forholdsvis lette godstog slik kombitog vanligvis er.

tyska4
ILLUSTRASJON: Ola Roald AS

Konklusjon

NHH ønsker å utvikle Tyska og Hollenderen. NHH har allerede benyttet betydelige ressurser som ikke vil være regningssvarende dersom området båndlegges i lang tid og/eller brukes til fremføring av jernbane. Jernbaneverket hadde kun mandat til å vurdere fremføring av jernbane frem til dagens plassering av stasjonen. Vi har forståelse for Jernbaneverkets vurdering sett i lys av det snevre mandatet. Men Sentrumsplanen skaper en bedre løsning, slik vi ser det, for området Tyska og Hollenderen samt for Halden Kommune.

Sentrumsplanen virker gjennomarbeidet, helhetlig og attraktiv for utvikling av nye gode boområder så som for Tyska og Hollenderen. Det å stenge byens adgang til strandsonen vest for Tista ved å bygge jernbane i strandsonen vil være svært negativt, og det vil være et inngrep som kun kan rettes opp i et hundrede års perspektiv. Vi håper Halden kommune finner en løsning hvor jernbanen har en annen trasé gjennom sentrum.

Haldenserne fortjener at byen åpner seg mot Iddefjorden og at innbyggerne får tilgang til sjøen langs hele strandsonen.

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer