Gitar-monumentet til Strandparken?

Diskusjonen om plassering av ”Gitar-monumentet” tok for alvor fart på folkemøtet som ble avholdt på Bryggerhuset 1.mars. Nå har Rådmannen kommet med sitt forslag om hvor monumentet bør plasseres.
Foto: Google Maps

Saken står på dagsorden til møtet i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur 1.juni.
I sakspapirene står det at kommunen har en tradisjon for å ta imot gaver som skulpturer, som et tiltak for å forskjønne det offentlige rom.
– Det har vært en forutsetning at plassering har skjedd i samsvar med kommunens vurderinger om egnet plass og at kommunen kan ivareta et fremtidig vedlikehold.

Kommunen har også ønsket at kunstverket skal ha kvalitet og være utarbeidet av en kunstner. Det fremlagte forslaget til gitar-monument er utarbeidet av kunstneren Nico Wideberg.

Når det gjelder plassering er seks forskjellige steder nevnt i sakspapirene.
Torget ble foreslått av komiteen for gitarmonument. På folkemøtet 1.mars ble Langbrygga nevnt. Nina Ebeltoft Nordbø har foreslått Skolestadion/Rockehuset, Jan Tore Harlyng ønsket plassering i Kulturkvartalet og Erik Vitanza peker på Jernbanetorget. Parkvesenet i kommunen har ønsket monumentet i Strandparken.

Rådmannen avskriver Torget som en mulighet siden det ikke er ønskelig å redusere antall parkeringsplasser på Torget. I tillegg vil plasseringen kreve en helhetlig plan for området, og det har ikke kommunen pr. dags dato.

Forslaget om plassering på Langbrygga avvises på grunn av usikkerhet rundt grunnforholdene. Hvis en setter monumentet her må man fundamentere, og det finnes det ikke midler til i kommunens budsjett.

Når det gjelder plassering ved Skolestadion/Rockehuset så er Rådmannens argument mot dette at plasseringen vil komme i konflikt med eksisterende trafikkarealer og eksisterende aktivitetsområder. Det planlegges også en utvidelse av skateparken.

Erik Vitanza har foreslått plassering på Jernbanetorget. Her peker Rådmannen på usikkerheten rundt utviklingen i området. Det er derfor ikke ønskelig med plassering av et monument som etter all sannsynlighet må flyttes igjen om noen år.

I sakspapirene skriver Rådmannen at ” Forankringen til Kulturlivet og musikk er åpenbar i områdene rundt Kulturkvartalet med kulturskole, bibliotek, teater, kino og Konservativen.” Likevel ønsker ikke Rådmannen å anbefale plassering her, siden parken er planlagt rundt de elementene som er der i dag. Hvis politikerne skulle ønske en plassering her, anbefales det å bruke Sven Elvestads plass, og flytte skulpturen ”Scooter” som ble plassert der i 2015.

Det siste alternativet som er vurdert er Strandparken.
Argumentene for denne plasseringen er at det er en åpen slette og kunstverket vil ligge i et innfartsområde til Halden sentrum. Monumentet vil gi området som i dag er et parkanlegg ny kvalitet, ifølge Rådmannen.

1. juni skal politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur ta stilling til om de ønsker at kommunen skal takke ja til monumentet og bestemme plassering.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer