Foreslår flere barn pr voksen på SFO

Før sommeren ble SFO-vedtektene sendt ut på høring. På forslagslisten sto blant annet bortfall av 50 % plass, varm mat skal unngås og endrede krav til utdanning hos SFO-leder. Om noen dager får politikerne Rådmannens forslag til vedtekter på bordet. 

De siste månedene har forslaget til nye SFO-vedtekter blitt diskutert i Halden Kommunale Foreldreutvalg, i fagforeningene og i SU-møter på de ulike skolene. I tillegg ble det organisert en underskriftskampanje.

Når politikerne skal møtes i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst 19.oktober skal de behandle Rådmannens nye forslag til SFO-vedtekter.

I sakspapirene kan vi lese at alle høringssvarene ga uttrykk for at det var ønskelig å beholde dagens ordning med tre typer plasser på SFO med 50 %, 75 % og hel plass. Rådmannen er enig i dette.

Når det gjelder krav til utdanning hos SFO-leder spriker høringssvarene. Noen mener at krav til relevant høyskoleutdanning hos SFO-leder skal opprettholdes. Andre mener at det er viktigere at egnethet og riktig kompetanse vurderes fremfor krav om høgskoleutdanning.
Rådmannen foreslår at rektor skal gis anledning til å ansette den kompetansen som er nødvendig til enhver tid.

Et av endringsforslagene som det har vært mest fokus på er antall voksne pr. antall barn. Dagens vedtekter tilsier 15 barn pr. voksen og høringsforslaget er 18 barn pr. voksen.
– Samtlige svar sier at det er uforsvarlig å endre dagens bemanningsnorm og ber om at dagens bemanningskrav oppholdes, står det i sakspapirene.

Likevel foreslår Rådmannen at rektor i hovedsak skal legge til grunn en voksen pr. 18 plasser.

Halden Kommunale Foreldreutvalg er positiv til at Rådmannen har tatt høringssvarene til følge når det gjelder videreføring av tre typer plasser på SFO. Men de er meget skuffet over at bemanningen skal reduseres.
– Som grunnlag for bemanning skal rektor i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 plasser. Her er det ikke definert et maksimumsantall pr. voksen. KFU mener det skal være som tidligere 15 barn pr. voksen tilstede til enhver tid og at det er minimum 2 voksne tilstede, sier Kai Hagali i KFU.

Vi gjengir her Rådmannens innstilling i sin helhet:
1. Det gis tilbud om to typer plass – Hel plass og 75 % plass – dvs. bortfall om tilbud om 50 % plass.

2.Rådmannen vil anbefale at rektor gis mulighet til å vurdere hvorvidt et er ønskelig med daglig leder som har høyskoleutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring. Hvilket innebærer at det gis mulighet til å stille andre krav til utdanning for SFO leder. Endring av bemanningsnorm – Som grunnlag for vurdering av bemanningen skal rektor/enhetsleder i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 hele plasser.

3.Punkt vedr. servering av varm mat endres.

4.I tillegg anbefales det noen endringer på ansvarsområder som er nedfelt i vedtektene, men som naturlig hører til en stillingsbeskrivelse.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer