Følger i all hovedsak Rådmannen

Torsdag ettermiddag legger de politiske partiene i Halden frem sine forslag til budsjett for Halden kommune i 2017. Halden Høyre og Halden Senterparti legger frem felles budsjett.

På mange måter oppsummerer posisjonspartiene Høyre og SP slik de ser Halden kommunes situasjon i første linje av budsjettforslaget.
– Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute.

De skriver at budsjettet for 2017 bærer preg av stadig tøffere rammer og at 2017 blir mer utfordrende enn 2016. Det siste året har det vært mange diskusjoner i den offentlige ordvekslingen om situasjonen for tjenestene kommunen leverer, særlig innen helse og skole.
– Vi presiserer viktigheten av rapportering av avvik i alle kommunens enheter.

Men hva skiller posisjonspartienes budsjettforslag fra Rådmannens budsjettforslag?
Sannheten er at de er ganske like. Posisjonen følger Rådmannens forslag til eiendomsskatt og ”maner til en kommunal dugnad for å redusere kommunens gjeld”. Det totale budsjettforslaget fra Rådmannen dreier seg om omtrent 1,5 milliarder kroner. Samarbeidspartiene endrer på tiltak som tilsvarer omtrent 8 millioner.

Rådmannen har tidligere varslet at han i løpet av 2017 vil gjøre en gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon.
– Som et ledd i en slik gjennomgang er det samarbeidspartiene sitt syn at det må vurderes om kommunen selv skal stå for den samme tjenesteproduksjonen i fremtiden. Konkurranseutsetting av kommunale tjenester kan være hensiktsmessig og det skal gjøres en grundig vurdering av hva Halden kommune selv skal stå for av tjenesteproduksjon.

young-old-hand

Innen sektor undervisning og oppvekst ønsker de å innføre et mål om at alle 2. klassinger skal kunne lese innen de er ferdig med skoleåret. Barnevernet har store økonomiske utfordringer så Høyre og Senterpartiet sitt ønske er en gjennomgang av kommunens barnevernmodell. I Rådmannens budsjettforslag lå det ikke midler til etter- og videreutdanning av lærere i Halden kommune, her legger de inn 1 million kroner til det formålet.

Samarbeidspartiene er optimistiske når det gjelder sykefraværet i helse- og sosialsektoren og budsjetterer med færre midler til vikarer. I tillegg omdisponerer de en million kroner fra sentraladministrasjonen og øker posten for rekrutteringstiltak med 400 000,-.

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt Høyre kom til skjære midler i kultursektoren etter at Ole Richard Holm Olsen (kommunestyrerepresentant Høyre) tidligere i høst skrev et leserinnlegg om kommunens økonomi i 2017. Der skrev han blant annet ” Det må nok gå hardt utover deler av kultursektor.”.
Men i samarbeidspartienes budsjettforslag er det så godt som ingen endring fra Rådmannens budsjettforslag for kultursektoren.

I stedet fokuserer de på salg av kommunale tomter og eiendommer.
– Halden kommune må være fremoverlent, og ha en plan for salg av overflødige bygninger så snart nye skoler åpnes. Her kan eksempelvis nevnes Fredriksten Kro og Friluften. Rådmannen har budsjettert med en inntekt på 10 millioner som følge av eiendomssalg. Samarbeidspartiene mener det er realistisk å øke denne til 15 millioner.

En av overraskelsene i budsjettforslaget er gode nyheter for sentrumsbutikkene. Etter mange års argumentasjon og kamp for å få politikerne på banen om parkeringsavgifter kommer det en håndsutstrekning fra Høyre og Senterpartiet.
– Som et ledd i å øke aktiviteten i sentrum ønsker Høyre og Senterpartiet å utrede kostnadene ved å innføre én times gratis parkering i Sentrum.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer