Familiene skal ha valgfrihet

Høyre, FrP, Venstre og KrF, står sammen om å legge til rette for at alle barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst. Alle skal også gis muligheten til å få et godt og meningsfullt liv. I saker med flere parter er det alltid hensynet til barnets beste som skal være det viktigste.

Familien skal tilby en trygg ramme rundt barns oppvekst, uansett hvilken samlivsform den enkelte familie måtte ha.

Høyre er opptatt av å tydeliggjøre foreldrenes ansvar, mens det offentlige skal legge til rette for fleksibilitet og valgfrihet. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt skal sikres mulighet til å delta på lik linje med andre. I regjeringens Barnereform er det viktigste å gi barn like muligheter og å styrke økonomien til familier med lav inntekt.

Der Arbeiderpartiet bruker mye tid på å snakke om «den institusjonaliserte oppveksten» utenfor hjemmet, mener vi familien skal være i sentrum for barnas oppvekst. Ap foreslår en leksefri skole som innebærer at foreldrene mister muligheten til en kontinuerlig oppfølging av barnas skolegang. Nøyaktig hvordan lekser bør gjennomføres, er derimot noe man gjerne kan se nærmere på.

Ap vil også flytte fritidsaktivitetene inn i SFO, og på den måten gjøre SFO tilnærmet obligatorisk for alle. Samtidig vil det tappe frivillighetens innsats for et mangfoldig fritidstilbud. Vårt svar er å innføre et fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. Dette skal kunne brukes til å dekke for eksempel deltageravgifter i den foreningen eller organisasjonen man selv velger.

Ap støtter ikke årets økning i barnetrygden, og som vi foreslår å øke betydelig de nærmeste årene – heller ikke kontantstøtten. Det betyr at de i praksis vil frata foreldrene økonomisk valgfrihet. Ap vil heller bruke store penger på å senke prisen i barnehage og SFO litt for alle. Regjeringen satser derimot på å utvide de gode ordningene med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehager og SFO for familier med dårlig økonomi.

Ap vil også bruke mye penger på å innføre obligatorisk skolemat. Vi ønsker heller å bruke de store pengene i skolen på lærerne, som er den viktigste faktoren for all læring.

Dette er noen eksempler på forskjellene mellom Høyre og Ap. Der vi gir familiene tillitt og valgfrihet – vil venstresiden bestemme for deg. Der vi setter familiene i stand til å gi en trygg omsorg til sine unge – velger venstresiden å flytte ansvaret for store deler av oppveksten vekk fra familiene og over til det offentlige.

Velferdssamfunnet skal tilby mest til de som trenger det mest, og alle skal bidra til felleskassen etter evne. Ingen er helt like. Vi har ulike behov, ønsker og engasjement. Det skal vi både respektere og heie frem.Vi skal aldri gi opp mennesker. Høyre kjemper for et samfunn med muligheter for alle.

 

Kommentarer

kommentarer