– En by uten grønne lunger bør ikke planlegges

Halden kommunes forslag til Sentrumsplan er ute på høring. En av de som har sendt inn høringsinnspill er Sverre Juul Hansen. Vi gjengir hans høringsinnspill i sin helhet.

Planen er så omfattende og tar opp så mange spørsmål i sentrum, dog uten å gi svar på gode løsninger for vårt boområde – sentrum vest. Bestemmelser med anbefalinger/løsninger er på mange måter vanskelig å forstå for meg. Ny sentrumsplan gir heller ikke administrasjonen mulighet til å finne gode og konkrete svar og løsninger, som alltid vil kunne oppfattes som fornuftige og rettferdige for beboere og eiendomsbesittere i Halden sentrum i forbindelse med vanlig saksbehandling. Sentrumsplanen er dessverre blitt ett dokument som gir administrasjonen og politikere mulighet til å løse spørsmål og finne for dem gode løsninger etter forgodtbefinnende. Ny sentrumsplan som ikke gir konkrete løsninger skal gjelde fram for eksisterende detaljerte reguleringsplaner. Planer som tidligere ble oppfattet som gode løsninger. Politikerne kan nå langt på vei gjøre sine egne valg da svært lite er konkretisert i bestemmelsene i sentrumsplanen, som i form kan oppfattes som et arbeidsdokument. Prioritering og tidsangivelse av tiltak/nye løsninger er ikke konkretisert i planen. Noe vil bli satt i verk, mens andre og kanskje nødvendige nåtiltak vil bli utsatt og ikke gjennomført pga. økonomi og/eller politisk krangel.

Så til konkrete problemstillinger:

Sentrumsplanen side 35 sier noe om kryssing av stadionbakken. Ny vei etter initiativ av Svein Olaussen ble godkjent og opparbeidet fra Marcus Thranes gt. til Høvleritomta som tilførselsvei til ny vei til Mølen og Halden havn. En fornuftig løsning for byen da en ønsket minst mulig trafikk over Wiels plass. Nå har løsningen dessverre blitt motsatt. Trafikken på miljøgata Walkersgate har økt og er antakelig en av byens mest belastede trafikkåre i dag.

Vi som bor i byen og er glade i å gå tur, sykle, trille barnevogn, lufte hunder, møter ett gjerde når vi skal til Rødsparken – vår grønne oase, fra Nordsiden. Gatene rund Rødsfjellet er blitt bilfrie og godt er det for gående/syklende, men vi ønsker oss fri ferdsel til Rødsparken. Skal gående og syklende ikke prioriteres i ny sentrumsplan? Siden kommunen valgte den enkleste løsning – et gjerde, da veien ble bygd, må det gå an å lage en åpning i gjerdet slik at vi slipper å klatre over gjerdet hver gang vi er på tur? Sier dere det er farlig å krysse veien? Det er ikke farligere enn mange andre steder i byen. Sett hastigheten ned til 30km/t på toppen av bakken så skal vi fint kunne krysse veien, for bilene tar jo hensyn til gående – det er ikke tillatt å kjøre på mennesker selv i en bilvei !!! Sykkelvei fra vest og til sentrum kan legges til denne trase Rød herregård, Rødsveien over Stadionbakken og videre til sentrum rundt Rødsfjellet – da slipper vi trafikken og støyen fra Marcus Thranesgate slik ny sentumsplan foreslår ,en heller dårlig løsning for syklister synes jeg. Skal vi vente nye 20 år før brukbar løsning kommer, er vi for lengst døde – gjør noe nå med en gang så også dagens befolkning kan ferdes der vi selv ønsker.

12244555_10153088486256529_1100945899289809762_o

Flere områder i sentrum er anvist som boligområder (gule). Innen disse områder er det i dag bedrifter/butikker/kontorer etc. Hvilken konsekvens har dette for næringslivet? Er det ikke tillatt med dagens bedrifter i gule områder? Hvis ikke ønsker vi at dette endres, slik at bedrifter fortsatt kan eksistere i slike områder.

Ganske mange av dagens bygninger i sentrum er merket bevaringverdige. Skal gårdeiere ta spesielt godt vare på disse bygninger, og er vi juridisk/økonomisk bundet av planens bestemmelser? Er framtidige ombygninger/nybygg pliktig til å følge kommunens krav/anvisninger i slik saker? Kan og bør gårdeiere protestere på disse bestemmelser i ny sentrumsplan? Støtter kommunen eiere økonomisk ved for eksempel å yte gratis veiledning i forbindelse med omgjøringer? Sikrer sentrumsplanens bestemmelser naboenes interesser i forhold til tiltakshaver?

Sentrumsplanen side 27-32 tar opp ny trafikkløsninger. På side 29 snakkes det om enveiskjøring i Oscarsgate fra Fiskebrygga bl.a. for å slippe å bygge rundkjøring ? Har dere tenkt på konsekvenser?

Trafikk som i dag går til/fra Fiskebrygga fra sentrum vest må da kjøre om Høvleriet og tilbake Walkersgate eller til Håkon 7. vei og tilbake mot Wiels plass. Dette gir bl.a. en mindre grønn miljøgate. Samtidig snakkes det om at trafikk fra boligområder til Høvleriet skal ledes gjennom sentrum. Gjennom Vognmakergaten, Oscarsgate og Repslagergata. Traseen skal bli hovedvei til handleområdet på Høvleriet? Si meg er våre politikere helt forrykte ? Skal gamle boligområder i sentrum nå brukes som trafikkårer for handlende i bil. Vi som bor i byen går til butikkene. Vi ønsker minst mulig trafikk, støy, forurensing etc. i våre gater, det burde også være et mål for våre folkevalgte. Samtidig snakker en om å stenge gater for biltrafikk. Hva skjer når gater stenges – jo trafikken finner andre veier og trafikken øker selvfølgelig i disse gater. Wærnsgate skal stenges for trafikk – hvor kjører vi da? Gata mellom Busterud gate og Karl Johans gate skal enveiskjøres osv. Det bør kunne forventes at de som lager slike planer og de som skal godkjenne disse i det minste prøver å finne gode løsninger for sentrum. Jeg skal innrømme at det ikke er lett, men lag ikke løsninger som er så dårlige at disse ikke blir bedre enn dagens trafikkbilde.

Løsning for framtiden kan i hovedtrekk løses slik!

Steng for eksempel Walkersgate for gjennomkjøring på midten. Parkering finnes i begge ender på Tista senteret. Biler som skal på sydsiden fra høvleriet kjører over havna slik det har vært planlagt i flere år. Handlende til høvleriet bruker stadionbakken/ny bru. Trafikk til Håkon 7. vei kjører Marcus Tranesgt.. Trafikk fra Sydsiden kjører over eksisterende bru inntil trafikken fra Sydsiden ledes under festningen. Håkon 7. vei utvides til 4 felt på nordsiden. Os enveikjøres fra sentrum og Busterudgata åpnes for trafikk begge veier med rundkjøring i Marcus Thranes gate. Svenskegata åpnes for trafikk mot Pinsemenigheten Salen og ut i Håkon 7. vei mot Tista. Gågata på nordsiden benyttes som på Sydsiden med enkel lokal trafikk med innkjøring fra Wiels plass der lyskrysset fjernes da trafikken fra Fiskebrygge/Walkersgate er stert redusert fra dagens nivå. Violgata blir tilførselsvei fra nord til gågata. Oscarsgate blir toveiskjørt. Lastebiler har ikke tillatelse til å kjøre i sentrale områder på Nord- og Sydsiden uten spesiell tillatelse på dagtid og ikke slik det har vært praktisert siden gågate ble åpnet på 1970 – tallet. Og ikke minst må kommune åpne for gratis timeparkering i gater for å fremme handel i sentrum og ikke kun prioritere Tistasenteret på bekostning av andre sentrumsbutikker. I tillegg opparbeide kommunale p-plasser, der folk ønsker å markere. Med den biltetthet vi har i rushtiden kan jeg vanskelig se at rundkjøringer vil avvikle trafikken raskere enn lysregulering så begge deler bør kanskje prioriteres.

Peder Ankersgate og Busterudgata åpnes for trafikk, dette vil fordele biltrafikken i sentrum på en bedre måte enn i dag.

Det bør innføres 30km/t i hele sentrum uten om hovedveier. Dette vil føre til ett tryggere trafikkbilde for biler, syklister og gående.

Kartet med utbygningsområder for Halden må være feil!! Kartet viser at tidlige gartneri på Os skal legges til Os kirkegård? Og at området nord for eksisterende kirkegård skal bebygges med Offentlig tjenesteyting? Ærlig talt!!! Tomta på Os må selvfølgelig benyttes til byggeområde for boliger/kontor da det ligger i sentrum. Kan sosiale leiligheter ikke legges hit i stedet for ved Metodistkirken og heller planlegge en parkeringsplass / grøntområde i enden på gågata som også kan benyttes av Metodistkirken? Da må det være bedre å bruke området nord for kirkegården til kirkegård (jeg trodde dette var bestemt for mange år siden?)

Plan for grønnstruktur anviser grønne områder i sentrum. Å tenke grønnstruktur lang Håkon 7. vei i en bredde på 4m? dette er i lurt! Ved Stangeløkka er det vist grønt område. Området er lite egnet. Framkommelighet er svært vanskelig og neppe interessant for turgåere. Vi har kun 4 grønne områder i dag. Rødsparken, Rødsfjellet, Busterudparken, Schultzedalen. Lag disse tilgjengelig for gående og syklende. Området langs fjorden er fint fra Høvleriet til Remmenbekken / dalen. Imidlertid er det elendig vedlikehold og neppe egnet for folk flest uten å bruke penger på opparbeidelse.

Kartet for utnytting av områder i byen prioriterer bygg og ikke grønn uteområder. 100% betyr at vi tillater at hele områder utnyttes maksimalt med bygg, parkering, veier osv. En by uten grønne lunger for beboere bør ikke planlegges i dagens samfunn. Av erfaring vet vi at regler oppfattes svært konkret hvis slike formuleringer som 100% benyttes, uten at andre bestemmelser legges i regelverket. Jeg mener å husk at når kvartalet for Thon hotell ble godkjent skulle området mot neste kvartal utføres som en grønn lunge. Jeg kan dessverre ikke huske at det finnes noen grønn lunge i område i dag. Dette sier noe om at den som bygger og investerer får det som en ønsker hvis tiltaket er ønsket av kommunen. Små og viktige detaljer som gode boligmiljøer glemmer en fort.

13015279_10154028230801031_5977327430874803325_n

Noe som alltid har vært en viktig bestemmelse for enhver bygningsplan er tanker om bygningshøyder og utseende. Sentrumsplanens bestemmelser er svært vag. Tanker om framtidige byggehøyder bør ikke bare ta utgangspunkt i eksisterende situasjon. Kommunen har alltid hatt tanker om dette. La oss slippe nye runder om at noen får det som de vil fordi deres argumentene blir hørt, mens andre ikke blir hørt i sine saker. Når vi kjøper eiendommer, planlegger utbygging og ombygging er sentrumsplanen alt for vag i sin formulering og ivaretar ikke den enkelte gårdeier. Vær konkrete og lag gode retningslinjer.

Jeg håper at vår politikere stopper opp, ser på dette brevet på en positiv måte nå slik at vi som bor i Halden også vil trives i vår by i generasjoner framover. Det er svært viktig at en velger løsninger som folk forstår og som fungerer for den enkelt. Økonomi er viktig i alt en gjør. Jeg håper at våre politikere nå vil prioriter hverdagen for oss som bor i sentrum. Mangel på gatelys, skilting, fotgjengerfelter, søppel langs fortau og i parker, forfall langs kommunale gater, ustelte grøntanlegg osv. gjør at byen vår framstår som møkkete og forfallen. Gatelykter står skjeve i gågata hvis ikke kun sokkelen stikker opp av brosteinene. Slik har det vært i mange år. Er våre politikere blinde? Dette siste punkt har i utgangspunket ikke med ny sentrumsplanen å gjør, eller ??? Det er viktig at en tar vare på det en har før en planlegger nye investeringer!!!

Sverre Juul Hansen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer