Eldres helse og rehabilitering

Alder må ikke avgjøre om en skal få nødvendige helsetjenester. Lik sykehustjeneste uavhengig av alder.

Helsevesenet i Norge har gjennomgått store forandringer de siste årene. Dette skjer i en tid hvor vår befolkning blir stadig eldre, kroniske sykdommer som kreft, hjertesvikt, diabetes og KOLS øker. Oppholdstiden på sykehus er redusert til 4,5 døgn, svært lavt i europeisk sammenheng.

Disse forhold har ført til at pasienter skrives for raskt ut etter skader og sykdom, og særlig etter innføringen av samhandlingsreformen, og reinnleggelsen er nå på omlag 30%. Det er ikke tvil om at dette rammer særlig eldre pasienter med komplekse og sammensatte lidelser. Mange blir unødvendig pleietrengende.

Samhandlingsreformens viktigste forutsetning for å bli en vellykket og akseptert forandring i vårt helsevesen er at rehabilitering av pasientene blir styrket og godt gjennomført. Et liv skal kunne leves også etter sykdom og ulykker.

Flere har registrert en økende tendens til at pasienter med helt åpenbare behov for rehabilitering, ikke får denne. Etter sykdom, brudd og lignende er det viktig å komme raskt i gang med rehabilitering. Derfor må rehabilitering bli en integrert del av all behandling og tankegang i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, inkludert tannhelse-tjenesten.

Effekten av at pasienter ikke får sin tiltrengte rehabilitering er at deres evne til å leve et aktivt og selvstendig liv blir redusert – og kommunene får høyere utgifter til pleie- og omsorg enn nødvendig.

Senior Høyre vil at det skal føres en politikk som:

  • Sikrer de eldre sykehustjenester på lik linje med den øvrige befolkning.
  • Styrer utviklingen av kvalitet og kvantitet på helsetjenestene etter pasientenes reelle behov og behandlingsmuligheter.
  • Øker antallet sykehussenger både innen somatikk og psykiatri, herunder geriatri.
  • Arbeider for at rehabiliteringstilbudet blir en integrert både i kommunehelsetjenesten og i sykehusene, slik at nødvendige og relevante rehabiliteringstilbud gis til pasienter etter sykdom eller skade.
  • Vil at kunnskap og forskning om aldring og helse skal videreutvikles, spres og implementeres.

 

Arnt M. Storvik, Senior Høyre

Kommentarer

kommentarer