Demonstrasjon for Os skole

Kommunestyret i Halden skal tirsdag 3. september stemme for eller imot forslag til detaljregulering for Os skole og idrettshall. Vi er mange som mener at kommunestyrerepresentantene bør stemme imot denne detaljreguleringen. Dette ønsker vi å markere med en demonstrasjon. Vi møtes på Os skole kl. 16.30 og går samlet til Folkets Hus der kommunestyremøtet starter kl. 17.30.

Det er flere ulike grunner til at mange haldensere har et ønske om at detaljreguleringen ikke skal godkjennes slik den nå foreligger. Noen mener f.eks. at elever, foreldre og lærere ved Os og Rødsberg ikke i stor nok grad har blitt hørt om denne saken, noen ønsker ikke 1-10-skole, noen har innvendinger til størrelsen og kvaliteten på utearealene, noen lurer på om idrettshallen vil fungere som gymsal for elever fra 1. klasse til det siste året på videregående, noen er kritiske til differensierte friminutt, noen har innvendinger til å benytte Os Allé som skolegård, andre til planlagt trafikkavvikling og sykkelfremkommelighet, noen påpeker at miljøhensyn ikke blir tatt i planene om rivning, mens andre føler det er feil å rive et fullt fungerende bygg av høy lokalhistorisk verdi.

Det må kunne sies at motstanderne av rivning har det til felles at de alle ønsker en ny Os skole, de fleste ønsker nok også velkommen en idrettshall på Os – men vi mener det er mulig å beholde det gamle bygget og rehabilitere dette innvending samt eventuelt reise et moderne tilbygg eller benytte tilliggende bygg, i stedet for å rive nåværende Os skole.

Flere skolebygg av samme arkitekt (Henry Fearnley Coll) er i andre byer fredet; f.eks. nåværende Litteraturhuset i Oslo. Vi mener det er viljen det står på når dette ikke gjøres i Halden og vi ønsker at det foretas en vurdering av hvorvidt det er mulig å benytte den gamle bygningskroppen før et av byens signalbygg vedtas revet og deler av Haldens bygningshistorie går tapt.

Det er bare noen få dager til kommunevalget og vi ønsker at det nåværende kommunestyret utsetter å godkjenne detaljreguleringen for Os skole og idrettshall. Vi mener at forutsetningene for detaljreguleringen er feil, ved at rivning av skolebygningen i utgangspunktet ikke lå til grunn for planene. Vi mener at en så stor avgjørelse som en eventuell rivning av Os skole skal tas av det nye kommunestyret i Halden etter valget, slik at byens innbyggere har en reell mulighet til å påvirke utfallet av Os-saken.

Liv Anne Fossbråten og Vilde Heggem

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer