Bygg med tre – få positivt klimaregnskap

Av fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen (Ap)

Å bygge i tre kan gi store klimabesparelser. Det går raskere, er ikke dyrere enn stål og betong, og kan kombineres med andre materialer.

Utfasingen av fossile råvarer har begynt for alvor, og interessen for den nye bioøkonomien vokser raskt. Overgangen fra fossil til biobasert økonomi skaper fordeler for klimaet og tilveksten.

Valg av bærekraftige materialvalg og effektive energiløsninger er derfor svært viktig.

I statlig planretningslinje om kommunal klima- og energiplanlegging står det at kommunene skal ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. På nasjonalt nivå skal Norge kutte 30 prosent i klimagassutslipp innen 2020, 40 prosent innen 2030. Det er et mål at Norge i 2030 skal være klimanøytralt og være et lavutslippssamfunn i 2050. Norges internasjonale klimaforpliktelser og klimasamarbeid er ikke formelt forpliktende for kommuner. Forpliktelsene gjelder først og fremst nasjonalt, men noen kommuner har ambisjoner som harmonerer med de nasjonale målene.

«Byggeri i tre» er en landsdekkende kampanje på Facebook og LinkedIn. Kampanjen skal skape engasjement og trygghet blant politikere, kommunale ansatte som jobber med eiendom, byggherrer og entreprenører. Kampanjen er forankret i «ordførere for tre» og Interreg prosjektet The Bioeconomy Region. En aktivitet i kampanjen er seminaret «Skolebygg i tre – prosess, klima og økonomi» som setter søkelys på hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene innen 2030, samtidig som det tas hensyn til en stram økonomi. Det vil bli gitt eksempler på og nyttige råd om hvordan man kan tilrettelegge for å bygge på en klimasmart og økonomisk måte.

The Bioeconomy Regioner et treårig prosjekt innen EU-programmet Interreg Sverige-Norge. Satsingsområdet er små- og mellomstore bedrifter med innovasjoner og skogen som råvare. Prosjektet vil synliggjøre mulighetene i regionen for å utvikle skogsbasert bioøkonomi. Alt vi kan lage av olje, kan vi også lage av tre. Her finnes stort potensial for å videreutvikle treteknologi til byggeindustrien, digitalisere hogst og transporter, og forfine sagbruksteknikk, blant annet.

Prosjektet finansieres av fylkeskommunene Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i Norge, i samarbeid med regionene Värmland og Dalarne, Paper Province og Europeiske regionale utviklingsfondet Interreg Sverige-Norge. Prosjektpartnere er i tillegg et stort antall selskaper, høyskoler og universiteter i Norge og Sverige.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer