Bergheim – et kraftsenter

Innlegg fra styret i Halden demensforening

Det er gledelig å se Bergheim vokse frem som et tidsriktig sykehjem tilrettelagt for personer med demenssykdommer.

Vi ønsker tilbudet velkommen og vil også stille opp med ulike aktiviteter når det står ferdig.

Det er også positivt at demenssykdommer har fått egne overskrifter i både forslag til helse-og omsorgsplan og i Økonomiplanen. I begge planene beskrives et behov for flere tilbud og tilrettelegginger for personer med demenssykdom også etter Bergheims ferdigstilling. Derfor er det positivt at administrasjonen og politikere ser at de må videreutvikles flere tilbud for denne gruppen.

Omsorgstrappa som beskrives i utkastet til helse-og omsorgsplan viser at det for mange er riktig med for en omsorgsbolig.

Det er ulike ønsker som gjør at det søkes om omsorgsbolig. Noen ønsker å få en lettere bolig, andre ønsker en endring på grunn av ensomhet og utrygghet i egget hjem, selv om de fortsatt kan klare seg selv,

Halden har mange omsorgsboliger – og det er også bygd omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Omsorgsboligene ved Bergheim ble bygd for denne pasientgruppen.

Flere som er diagnostisert med demenssykdom bor i dag i våre andre omsorgsboliger både i Søsterveien og i Hagegata og Vaterland. Det er viktig at hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester får en oppdatering på hvor mange som bor i omsorgsboliger men som burde hatt en omsorgsbolig som er bedre tilrettelagt for personer med demenssykdom.

Det er ønskelig at det utredes hvordan omsorgsboligene ved Bergheim kan oppdateres i forhold til evnt  ny teknologi som gjør det enklere for både beboere og ansatte. Kommunen bør utrede bruken av omsorgsboligene ved Bergheim som en viktig videre del av demensomsorgen.

Ved å legge til rette for fortsatt omsorgsboliger ved Bergheim som det neste skrittet i omsorgstrappa vil det bli et tilbud hvor en del av fasilitetene ved Nye Bergheim kan benyttes av de som bor der.

Det må være rimeligere å planlegge fremtiden med allerede gode boligtilbud.

Fredrikstad har bygd omsorgsboliger i samme område hvor de har sitt store demenssykehjem.

Styret i Halden Demensforening vil foreslå at det utredes hva som skal til for at omsorgsboligene ved Bergheim fortsatt blir en viktig del av tilbudet til personer med demenssykdom. Dette vil være et tema vi ønsker å få inn i arbeidet med helse-og omsorgsplan som er under utforming.

Foto: Halden demensforening.

Kommentarer

kommentarer