Barnevernet får flere henvendelser enn før

Barnevernstjenesten i Halden kommune har gjennom hele året hatt flere henvendelser enn tidligere og regnskapet viser en budsjettsprekk på flere millioner. Rapporten for første halvår viser at det er mange familier og barn i Halden som får og trenger hjelp.

Økonomirapporten pr. september viser et merforbruk i barnevernstjenesten på drøye fem millioner kroner. En av årsakene til merforbruket er at det er flere plasseringer utenfor hjemmet enn det er tatt høyde for i budsjettet.

Hvert halvår skrives det en rapport på barnevernsområdet som gir en helhetlig oversikt over situasjonen. Den rapporten gir et oversiktsbilde som delvis er ganske dystert, men det er også lyspunkter.
Barnevernstjenesten består av 19,7 stillinger. I tillegg er det 3 stillinger til tiltak og 2 til merkantil. Alle stillingene er besatt.
Første halvår i 2015 ble det levert inn 159 meldinger og rapporten viser en økning til 185 meldinger i første halvår 2016. Alle meldingene ble gjennomgått innen fastsatt frist og 12 % av dem ble henlagt. Det er det laveste prosentvise antallet henleggelser på flere år.

I løpet av det første halvåret ble 144 meldinger undersøkt nærmere og det er her det er dystre tall. I 20 % av sakene brukte barnevernet lenger tid enn fastsatt frist på undersøkelsen.
– Fristen for å vurdere en undersøkelse innen 3 måneder er satt for å sikre at barn skal få rett hjelp til rett tid. Det er derfor bekymringsfullt når saker ikke løses innenfor frist, skriver Fylkesmannen.  93 av sakene ble henlagt.
– I Halden var det første halvår 20 % av alle undersøkelser der fristen ble brutt. Fylkesmannen vurderer dette som bekymringsfullt og ber om at barnevernstjenesten iverksetter nødvendige tiltak for å oppfylle lovkravene.

Det er en økning, nærmest en dobling, av antall plasseringer i fosterhjem det første halvåret i 2016 i forhold til tidligere.

Når det gjelder de barna som kommer til fosterhjem er Fylkesmannen bekymret for oppfølgingen av disse.
– På fosterhjemsområdet viser rapporteringen at kommunen fortsatt har store mangler hva gjelder tilsyn med barn i fosterhjem. Hele 45 % av fosterhjemmene og fosterbarna får ikke det tilsynet loven pålegger, skriver Fylkesmannen. Når det gjelder disse tallene skriver barnevernstjenesten i Halden kommune at de har oppdaget at det er registrert flere feil.
– Ved gjennomgang av barn i fosterhjem og tilsyn er det oppdaget i ettertid at det er registrert flere feil. Et større antall barn har fått lovpålagt tilsynsbesøk og pr. dags dato har alle barna i Halden fått oppnevnt tilsynsfører.

stocksnap_sh21bfx84a

Halden kommune beskriver en utfordrende situasjon i barnevernet i sitt svar på Fylkesmannens konklusjoner når det gjelder halvårsrapporten. Enhetsleder for barnevernstjenesten i Halden kommune, Wanja Brattli, forteller at det pr. november ligger 36 saker som skal undersøkes.
– I tillegg til de vanlige arbeidsoppgavene opplever barnevernstjenesten økende forespørsler i forhold til å delta på tilrettelagte dommeravhør som til nå har vært i Oslo, skriver hun i brevet. Til disse avhørene går det med minimum en dag med saksbehandler-ressurser pr. gang.
– Det kan ha vært opptil et dommeravhør pr. uke slik situasjonen har vært til nå i 2016.

Barnevernstjenesten følger barna til barneavhør og medisinske undersøkelser. I tillegg er de pålagt støttet tilsyn av tingretten.
– Til nå i 2016 har barnevernstjenesten blitt pålagt støttet tilsyn i 4 saker. Det blir ofte mer arbeid enn å være tilstede på samvær. Det kan være at foreldre ikke dukker opp, sette opp nye samvær også videre, beskriver hun.  Barnevernstjenesten er også tilstede i fylkesnemnda/tingretten og Brattli skriver at de har brukt 64 dager der til nå i år. I tillegg kommer tid til å skrive saksfremlegg som hun anslår tar 3-7 dager pr. sak.

Barnevernstjenesten kan også følge opp kvinner/familier med barn som ikke er født enda.
– Vi har registrert 7 saker med ufødt barn som har termin fra januar til mai 2017. Dersom barnevernstjenesten får samtykke kan vi starte opp undersøkelsen før fødselen, skriver Brattli i brevet til Fylkesmannen.

I Rådmannens budsjettforslag for 2017 er det innarbeidet en endret organisering for barnevernstjenesten. Det medfører at tjenesten får tilført to nye årsverk.
– Satsingen er relatert til økt fokus på undersøkelser og iverksettelse av forebyggende endringstiltak for om mulig å unngå økt antall plasseringer. Dette vil mest sannsynlig også redusere fristoversittelser.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer