Anbefaler ikke ny videregående skole

Våren 2016 sendte Halden Montessoriskole en søknad til Utdanningsdirektoratet om å få starte videregående skole med særskilt fokus på Fredsstudier. Snaut et år senere kommer beskjeden fra Utdanningsdirektoratet, og de sier nei.

Halden Montessoriskole AS drives av Terje Larsen og Tonje Hasvik. Hasvik er rektor og kontaktlærer, Larsen er øverste faglig ansvarlig for skolen og kontaktlærer. I februar 2016 sendte de søknad til Utdanningsdirektoratet om å få starte ”Ny videregående skole etter friskoleloven”.
Planen var at skoletilbudet skulle ha en særskilt profil med fokus på Fredsstudier. De ønsket å legge til rette for totalt 48 elever fordelt over 3 årskull.

Saksbehandler i Utdanningsdirektoratet, Magne Hopland Engebretsen, skriver i avslaget at søknaden ikke tilfredsstiller friskolelovens minstekrav og at lærerplanen har flere mangler og uklar struktur.
– Læreplanen for fredsstudier og skolens øvrige tilbud tilfredsstiller ikke kravene som stilles til læreplaner for profilskoler, og kan derfor ikke godkjennes. Det samla innholdet skolen ønsker å tilby, er ikke vesentlig annerledes enn normalordningen i offentlige skoler. Store deler av det som skolen ønsker å tilby, er ivaretatt i Kunnskapsløftet sine læreplaner.

Utdanningsdirektoratet må også vurdere hvilken konsekvens en ny friskole vil ha for det offentlige skoletilbudet i Østfold som allerede eksisterer. Saksbehandler Hopland Engebretsen skriver at konsekvensene ikke er utredet, men at Halden Montessoriskole ikke har dokumentert at det finnes noe behov for en profilskole med fredsstudier i Østfold.
– Det vises i redegjørelsen for elevtall kun til ønske om å kunne tilby elevene ved Halden montessoriskole AS en mulighet til å fortsette på videregående trinn ved samme skole. Gitt at det ikke er påvist behov for tilbudet og at en godkjenning vil ha visse negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet, finner direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering alt i alt at det ikke vil være tilrådelig å gi godkjenning til en utvidelse av Halden montessoriskole AS med en profilskole med 48 elever i Halden i Østfold.

Halden Montessoriskole har så langt ikke besvart kandusi.no sin henvendelse om en kommentar.

 

Kommentarer

kommentarer