Alle stemte for å kutte minibussen

Fredag leverte brukerne på Halden kommunes aktivitetssenter et brev til politikerne der de fortalte hvor fortvilet de er over å miste minibussen. To dager senere kappløper flere av politikerne for å forklare at vedtaket om å fjerne minibussen ikke skal tolkes så firkantet og at brukerne har rett til individuell behandling. 

Brukerne ved aktivitetssenteret fikk for kort tid siden beskjed om at minibussen blir fjernet 7. mars. Bussen brukes til å hente og bringe brukere som av forskjellige årsaker ikke kan ta offentlig transport og den brukes til sosiale turer.
– Svært få av oss har egen bil. Tilbudene som vi har fått gjennom Aktivitetssenteret er veldig kjærkomment. For mange av oss er det den eneste muligheten vi har til «å komme oss ut» en gang iblant. På generell basis kan man si at minibussen har vært et godt redskap for sosial trening, skriver de. 

Da Rådmannen la frem sitt forslag til budsjett for 2017 beskrev han situasjonen ved dagsenteret, den planlagte flyttingen fra Bergheim til St. Joseph og avviklingen av transportordningen.
Der sto det at konsekvensen av flyttingen er at man kan spare 150 000 kroner i transportkostnader.

Spørsmålet er om politikerne leste dette kapittelet nøye nok da de vedtok budsjettet. Ingen av partiene gjorde endringer i det kapittelet og ingen av dem nevnte aktivitetssenteret spesifikt i sine endrings- og tilleggsforslag.

Lørdag sa ordfører Thor Edquist at brukerne trenger å ”trene på å reise med kollektiv transport”. Det svaret ønsker han å utdype.
– De som kan ta offentlig transport skal gjøre det. De som ikke kan det vil bli omfattet av enkeltvedtak som gir rett til transport uansett, sier han.

Egil Lund Pettersen (Høyre) som er leder i Hovedutvalg for Helse- og Omsorg forklarer at hver enkelt bruker har krav på individuell behandling ut fra sin situasjon.
– For noen kan det være taxi-kort, for andre som bor nærme kan andre måter være mer tilpasset. Vi er sikre på at administrasjonen vil ta hver enkelt sak og tilpasse den til den situasjonen hver enkelt er i. Slik sett mener vi at tilbudet vil bli bedre selv om det er en endring, sier han.
– Vi har stor respekt for de problemer som disse har og er enig i at et busstilbud til alle ikke er svaret for alle, selv om at det kan fungere godt for noen.  Ingen skal tvinges til å ta buss dersom helsetilstanden tilsier at det ikke  er forsvarlig.

Cathrine Eng Skotnes i Arbeiderpartiet sa lørdag at hun ønsket å ta saken opp i kommunestyret. Heller ikke Arbeiderpartiet hadde noe endringsforslag til kuttet på 150 000 kroner i transportutgifter for aktivitetssenteret i budsjettet, men Skotnes mener at de likevel hadde en satsing på psykisk helse i sitt budsjettforslag i desember.
– I Arbeiderpartiets forslag ønsket vi å styrke de nedre delene i omsorgstrappa, forebyggende tiltak og velferdsteknologi. Vi la inn styrking av helsesektoren med 5 millioner, sier hun.

Men dere hadde ingen endring på forslaget om å kutte bussen i deres budsjettforslag?
– Ikke konkret. Ved vårt budsjett og prioriteringen av rus og psykiatri ville vi ikke fått dette kuttet. Hadde kuttet likevel blitt foreslått av rådmannen ville vi ha reversert det ved hjelp av vår budsjettsatsing på fem millioner. 

Dagfinn Stærk i Halden Krf forklarer at de syns det virket fornuftig å kutte minibussen da de fikk presentert budsjettforslaget i fjor.
– Det ville bli mindre behov for transport til og fra senteret og dette kunne i så fall heller gjøres med personbil. Nå peker brukerne på en annen bruk av minibussen som er viktig med for eksempel turer. Dette er forhold som ikke sto omtalt i budsjettet, sier han.
– Det er naturlig at vi nå får en vurdering fra administrasjonen av effekten av at minibussen blir tatt bort. Løser de behovet for turer på en annen måte er et spørsmål vi ønsker svar på. Slike vurderinger bør administrasjonen gjøre i dialog med brukerrepresentantene.

Jan Erik Andersen i Rødt Halden mener at politikerne nå bør komme på banen og sørge for at tilbudet om minibuss til brukerne ved Aktivitetssenteret opprettholdes.
– Ett av de innsparingsforslagene som flertallet i kommunestyret gikk inn for i budsjett 2017 var å reduserte transporttjenester. Det er et godt eksempel på at det man tror er effektiv drift i virkeligheten er dårligere tilbud til mange brukere. I 2016 fikk vi et overskudd i kommunen på flere titalls millioner som nå er satt på et fond. Rødt vil støtte forlag om å bruke av dette fondet eller ta penger fra Formannskapets konto for å sikre fortsatt transport for brukerne på aktivitetssenteret.

Her kan du lese teksten om Aktivitetssenteret fra Rådmannens budsjettforslag i sin helhet. Det er dette budsjettforslaget de politiske partiene la til grunn for sine egne forslag. Ingen av budsjettforslagene som ble fremmet i Kommunestyremøtet i desember inneholdt endringsforslag på dette kapittelet.

– Tiltak Reduserte utgifter aktivitetssenteret for rus – psykiatri:

I kommunalavdelingens budsjettforslag for 2017 er det lagt inn en uspesifisert reduksjon i budsjettet for Aktivitetssenteret for psykiatri på kr. 600.000.

Aktivitetssenteret er i dag lokalisert i underetasjen på gamle Bergheim sykehjem. Dagens lokaler er romslige og relativt nyoppussede. Hovedproblemet er avstanden til sentrum. Dette begrenser bruken av senteret. Således falt antall daglige brukere med ca. en 1/3 da senteret i sin tid flyttet fra sentrum til Bergheim. I tillegg bindes det opp betydelige ressurser i transport av brukere. Videre planlegges som kjent et nytt demenssenter på Bergheim – noe som forutsetter en rivning av bygningen hvor dagsenteret i dag har sine lokaler. Disse to forholdene gjør det både ønskelig og nødvendig å finne nye lokaler for dagsenteret – og da fortrinnsvis i/nært sentrum.

Halden kommune fikk i 2014 tilskuddsmidler gjennom den statlige opptrappingsplanen for rus til helsestasjon for rusavhengige og et lavterskeltilbud for nettverksbygging og læring for rusavhengige og ROP-pasienter – totalt kr. 1.520.000 svarende til lønnsmidler til 2,66 årsverk. Lavterskeltilbudet skal være et tiltak for rusavhengige som har behov for et værested og/eller aktivitet gjennom dagen. Eksempler på innhold kan være servering av mat, tilbud om dusj, vask av klær, samtaler, opplæring og andre aktiviteter. På grunn av manglende aktuelle lokaler har prosjektet og bruken av tilskuddsmidlene vært frosset. Det er nå satt i gang en prosess for å finne egnede lokaler og dermed gå videre med prosjektet. I dette ligger også møter med fylkesmannen med tanke på videre tilskudd til prosjektet.

Disse to forholdene er bakgrunnen for at det i økonomiplanen for Halden kommune 2017- 2020 er foreslått en samling av en rekke av kommunens tjenester på rus- og psykiatrifeltet til et Senter for rus og psykiatri i sentrum. En slik samling er også i tråd med «Plan for rus- og psykiatritjenesten i Halden kommune 2016-2019».

Gjennomføring

Dersom et Senter for rus og psykiatri i sentrum lar seg realisere og tilskuddsmidlene fra staten kan tas i bruk, samt videreføres, vil det være mulig å redusere driftskostnadene på dette området.

Dette vil kunne skje ved redusert bruk av personalressurser til transport av brukere til og fra senteret, samt sambruk av personale ved aktivitetssenteret og lavterskeltilbudet for rusavhengige. Det vil ikke være aktuelt å si opp ansatte, men ansatte kan delvis få noe endrede arbeidsoppgaver.

I tillegg kommer reduserte transportkostnader ved at leasingavtalen for minibuss kan sis opp og eventuelt erstattes av en avtale for personbil, samtidig som antall kjørte kilometer vil reduseres betraktelig og dermed utgifter til drivstoff, vedlikehold og forsikring. Transportutgiftene ved aktivitetssenteret utgjør i dag rundt kr. 150.000.

Konsekvenser

Styrking av tilbudet til brukergruppen og bedre ressursutnyttelse. Ansatte vil måtte påregne noen andre arbeidsoppgaver enn de har i dag.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer