8.mars – like muligheter for ulike mennesker

Norge er et av verdens mest likestilte land og likestilling er en del av vår identitet. Vi deltar i arbeids- og samfunnsliv, deler på omsorgsoppgavene, og har de samme formelle rettigheter og plikter. Gode omsorgs- og velferdsordninger støtter opp under disse rettighetene. Selv om vi har kommet langt, har vi fortsatt en del utfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep, næringsliv og helse.

Granavolden-plattformen tar frem bl.a. utdanning, arbeidsliv og integrering som viktige innsatsområder i et likestillingsperspektiv. Regjeringen vil videreføre Kompetanseløft 2020 for de kvinnedominerte yrkene i barnehage- og omsorgssektoren, prioritere tiltak som styrker kvinnelig gründerskap og velferdsinnovasjon, og stimulere til at flere velger utradisjonelle utdanninger og karrierer for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

Kompetanseløft 2020 (K2020) er Regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten frem mot 2020. Midlene som Regjeringen har satt av har gitt resultater. Både i Østfold, Buskerud og Akershus har antall ansatte og årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester økt i 2017 etter at K2020 ble iverksatt i 2016. Det er en økning i nesten alle yrkesgrupper som tradisjonelt har vært og fortsatt er sentrale i helse- og omsorgstjenesten; som helsefagarbeidere, sykepleiere, helsesøstre, vernepleiere og fysioterapeuter og leger. I tillegg har det vært en vekst i grupper som gir en økt faglig bredde i tjenestene som f.eks. psykologer, jordmødre, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, miljø-terapeuter og barne- og ungdomsarbeidere. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av ca. 1,5 mrd. kr. til over 50 ulike tiltak som vil bidra til å styrke faglige tjenester og sikre kompetent bemanning.

Jenter og teknologi prosjektet har bidratt til at flere tusen ungdomsskolejenter har møtt kvinnelige rollemodeller og lært mer om hva det vil si å jobbe med teknologi. Norge har stort behov for kompetanse fra tekniske yrkesfag, fagskoler og teknologi og realfag på universitet og høyskole. Å gi unge jenter forbilder som har tatt en av disse veiene er med på å endre holdninger og gi jenter motivasjon til å tenke mindre tradisjonelt. For 4.år på rad styrker Regjeringen prosjektet som et ledd i arbeidet for et mer likestilt arbeidsliv. I statsbudsjettet for 2019 er støtten økt fra 2,5 til 3,5 mill.kr.

Menn i helseer et unikt rekrutterings- og omskoleringsprosjekt for menn mellom 25-55 år som av en eller flere årsaker har havnet utenfor arbeidslivet. Så langt har 10 menn i Akershus og 26 i Buskerud tatt fagbrev som helsefagarbeider via prosjektet. De første med fagbrev i Østfold kommer i 2020. Evaluering gjort av Østlandsforskning i 2018 viser at prosjektet er vellykket både i et likestillings- og rekrutteringsperspektiv.

 

Høyres visjon er å bygge et samfunn hvor alle har like rettigheter og muligheter. Visjonen om et likestilt samfunn er også et spørsmål om velferd og valgfrihet, og enkelt individets rett og mulighet til å forsørge seg selv og sine.

 

 

 

Kommentarer

kommentarer